GEMEENTEBLADVoorgenomen vestiging van een recht van opstal ten behoeve van een inkoopstation aan de Hoogbloklandsweg te Gorinchem

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

ObjectinformatiePerceel gemeentegrond: het perceel kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie G, nummer 40 plaatselijk gelegen aan de Hoogbloklandseweg te Gorinchem.Mededeling: voornemen tot het vestigen van een recht van opstal De gemeente Gorinchem is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Hoogbloklandseweg (ongenummerd) te Gorinchem, kadastraal aangeduid als Gorinchem, sectie G nummer 40 (hierna: het perceel). De gemeente is voornemens een zakelijk recht van opstal te vestigen op een gedeelte van het perceel ter grootte van circa 50 m2.De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de voorgenomen vestiging van een recht van opstal. De gemeente voert hiertoe de navolgende argumenten aan:1.Gemeente heeft met betrokkene op 4 oktober 2018 een overeenkomst gesloten om een recht van opstal te vestigen voor twee windturbines, inclusief alle ondergrondse en bovengronds voorzieningen, waaronder een inkoopstation. Ook heeft betrokkene een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van de betreffende windturbines en toebehoren op het betreffende perceel. 2.Daarnaast is ten behoeve van betrokkene een elektriciteitsaansluiting tussen het hoogspanning station Arkel en het betreffende perceel aangelegd. 3.Betrokkene wil daarom vooruitlopend op het realiseren van de windturbines een recht van opstal vestigen ten behoeve van een inkoopstation. Het feit dat een voornemen tot vestiging van een recht van opstal bekend wordt gemaakt betekent niet dat de gemeente al definitief tot vestiging van een recht van opstal heeft besloten. Ook betekent het niet dat met de wederpartij overeenstemming is bereikt of zeker is dat er overeenstemming zal worden bereikt.VervaltermijnDe gemeente Gorinchem zal 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot het vestigen van een recht van opstal, tenzij voordien, dat wil zeggen uiterlijk op 9 januari 2024 voor 12.00 uur, door derden met een rechtens te honoreren belang een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen vestigen van een opstalrecht van de onder het kopje ‘objectinformatie’ vermelde gemeentegronden. De gemeente Gorinchem en de betrokken derden zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u zich richten tot gemeente@gorinchem.nl onder vermelding van: naam, adres afzender (bedrijf en personen), omschrijving object, publicatiedatum en uw vraag. Het opnemen van contact ontslaat u niet van de plicht om, als u een kort geding aanhangig wil maken, dit te doen binnen de hiervoor genoemde termijn.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Gorinchem. Bekijk alle Bekendmakingen Gorinchem in .

https://gorichemkrant.nl/bekendmakingen-gorinchem/

Deel dit bericht:

Redactie Gorinchemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Gorinchemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Gorinchem.

Gerelateerde berichten