GEMEENTEBLADAanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Schrijnwerkerstraat te Gorinchem

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Kenmerk: Z/23/761307College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem,Gelet op•Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Gorinchem.•Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.•Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.BesluitOp grond van onderstaande overwegingen besluiten:1.tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Schrijnwerkerstraat in de haakse parkeervakken ter hoogte van het perceel met adres Schrijnwerkerstraat 11 te Gorinchem door het plaatsen van verkeersborden E06 en OB309 met daarop het kenteken van de aanvrager conform model van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;De verkeersmaatregel is weergegeven in de bijlage van dit verkeersbesluit met nummer Z/23/761307 d.d. 30-10-2023.GrondslagOvereenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: •het verzekeren van de veiligheid op de weg;•het beschermen van weggebruikers en passagiers;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;•het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Op basis van onderstaande overweging en met inachtneming van: •de Wegenverkeerswet 1994;•het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;•uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;•het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;•de Algemene wet bestuursrecht;•het verkeersbordenboek (VNVF);•het mandaatbesluit van de gemeente Gorinchem zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. Overwegende dat:•de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Gorinchem is;•de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van de kern Gorinchem ligt;•De Schrijnwerkerstraat een erftoegangsweg is met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/h; •aanvrager woonachtig is in de directe omgeving (hoofdverblijf);•aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (medische indicatie);•aanvrager niet beschikt over een (mogelijkheid tot) parkeerplaats op eigen terrein;•wij de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers belangrijker vinden dan het behoud van één openbaar te gebruiken parkeerplaats.Mede gelet op•Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. •Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.RechtsbeschermingBent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u bekendgemaakt is (zie de publicatiedatum in het Gemeenteblad). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl onder het kopje “digitaal loket”, “bezwaar en beroep” leest u hier meer over. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Gorinchem, 19 december 2023Burgemeester en Wethouders van de gemeente GorinchemNamens dezen,Teamleider team Stadsontwikkeling,D. de Ronde

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Gorinchem. Bekijk alle Bekendmakingen Gorinchem in .

https://gorichemkrant.nl/bekendmakingen-gorinchem/

Deel dit bericht:

Redactie Gorinchemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Gorinchemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Gorinchem.

Gerelateerde berichten